مسئولین انجمن


سرپرست انجمن: محمد کفاش یعقوبی

سرپرست نایب رئیسی انجمن: غلامرضا نباتچیان

سرپرست نایب رئیسی بانوان انجمن: آذین ساکی

سرپرست دبیری انجمن: رضا بابایی