مسئولین انجمن


سرپرست انجمن: محمد کفاش یعقوبی

سرپرست نایب رئیسی انجمن: جناب آقای غلامرضا نباتچیان

سرپرست نایب رئیسی بانوان انجمن: سرکار خانم مریم آقا سید عزیزالله

سرپرست دبیری انجمن: جناب آقای رضا بابایی